Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP PAPER ART B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Halsteren, 4661 TX aan de Vang 4. (dossier no. KvK 20063965)

 

Artikel 1: algemeen

 1. De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, verkoopovereenkomst en dienstverlening van de besloten vennootschap PAPER ART B.V., hierna te noemen leverancier. In het navolgende wordt de wederpartij van PAPER ART B.V. steeds aangeduid als opdrachtgever.

 

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van een met inachtneming van deze algemene voorwaarden, gesloten overeenkomst, niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht, tenzij de (rechts)ongeldigheid het wezen van de overeenkomst raakt. Indien in rechte vast mocht komen te staan dat een beding in deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt dan gaat opdrachtgever ermee akkoord dat de betreffende bepaling wordt geconverteerd in een rechtens aanvaardbare bepaling.

 

 1. Door het enkele feit van een opdracht aan leverancier doet opdrachtgever afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedeponeerd, zodat op alle overeenkomsten slechts de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.

 

 1. Wijzigingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Deze gelden dan slechts voor het ene specifieke geval waarop zij betrekking hebben.

 

Artikel 2: aanbiedingen en overeenkomsten

 

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel op de aanbieding is vermeld.

 

 1. Opdrachten aan leverancier gelden als onherroepelijk aanbod zo lang de opdracht niet door leverancier is gewijzigd.

 

 1. Een overeenkomst komt tot stand in geval van een door leverancier gedaan aanbod zodra leverancier de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen en in geval van een door opdrachtgever verstrekte opdracht zodra leverancier deze opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 

 1. Indien in de acceptatie naar aanleiding van de toegezonden offerte wijzigingen en/of aanvullingen worden voorbehouden dan komt in afwijking van hetgeen in de vorige alinea is gesteld de overeenkomst pas tot stand indien leverancier aan opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen en/of aanvullingen van de offerte in te stemmen.

 

 

 1. Bij de offerte verstrekte afbeeldingen, tekeningen, monsters en modellen zijn eigendom van leverancier en dienen op eerste verzoek onverwijld, zonder ingebrekestelling, te worden teruggegeven.

 

 1. Ten aanzien van de onder 5, genoemde zaken, alsmede ten aanzien van geleverde producten behoudt leverancier zich uitdrukkelijk haar auteursrechten voor. Het is niet toegestaan de onder 5. genoemde zaken, alsmede geleverde producten zonder de schriftelijke toestemming van leverancier geheel dan wel gedeeltelijk te (doen/laten) kopiëren of na te maken, noch deze voor welk ander doel dan ook aan te wenden, dan het doel waarvoor zij door leverancier zijn afgegeven.

 

 1. Bij overtreding van het onder 6. bepaalde is een boete van € 22.689,01 terstond opeisbaar, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding.

 

 1. Leverancier heeft het recht, indien de opdracht voor het werk niet aan haar wordt gegeven, alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding heeft verzocht.

 

Artikel 3: verplichtingen opdrachtgeversleverancier

 

 1. Voor de verplichtingen van leverancier is de inhoud van de schriftelijke opdrachtbevestiging bindend en bij gebreke daarvan de offerte.

 

 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier worden gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uivoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen de eventuele extra kosten, welke hierdoor ontstaan, bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Levertijd

 

 1. Leverancier zal de producten leveren dan wel opgedragen diensten verrichten binnen de op de orderbevestiging aangegeven termijn. Deze termijn is naar beste vermogen bepaald en kan niet worden beschouwd als een fatale termijn. De termijn is mede gebaseerd op tijdige levering van de voor de uitvoering van de opdracht door leverancier bij derden bestelde materialen. Indien overschrijding van de levertermijn plaatsvindt, zal leverancier opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van eventueel hierdoor geleden schade, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Overschrijding van een leveringstermijn met meer dan zes maanden geeft opdrachtgever recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, verplicht hij zich leverancier hiervan terstond, na ommekomst van voormelde termijn, in kennis te stellen.
 2. De levertijd gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst en nadat leverancier de beschikking heeft gekregen over alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, materialen en/of betaling van een overeengekomen betalingstermijn.

 

 1. De levertijd wordt verlengd indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bij derden bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, alsmede indien door opdrachtgever tussentijds wijzigingen in de opdracht worden aangebracht. In het laatste geval is de leverancier gerechtigd de eventuele extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Indien de uitvoering van een opdracht plaatsvindt door levering in gedeelten zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen worden beschouwd. Elke deellevering wordt afzonderlijk gefactureerd.

 

 1. Leverancier is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden, haar moeten doen vrezen dat opdrachtgever zijnerzijds zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 5: plaats van levering

 

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geldt levering af kantoor leverancier.

 

Artikel 6: overmacht

 

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt gehinderd door overmacht van de zijde van leverancier en/of haar onderleveranciers zullen de verplichtingen van leverancier worden opgeschort. De levertijd zal met de tijdsduur der vertraging door overmacht worden verlengd zonder dat leverancier gehouden is tot vergoeding van enige schade.

 

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden waardoor naar regelen van billijkheid en redelijkheid nakoming ofwel tijdige nakoming van de overeenkomst of een gedeelte daarvan niet kan worden gevergd van leverancier. Hieronder wordt mede begrepen de situatie die ontstaat doordat het door toedoen van derden voor leverancier onmogelijk blijkt de voor de vervulling van de overeenkomst essentiële informatie van derden te verkrijgen alsook o.a. oorlog, oorlogsgevaar, rellen, revoluties, sabotage, natuurrampen (storm, cyclonen, aardbevingen, overstromingen, waterschade, blikseminslag) explosies, brand, bedrijfsstoornis, vernietiging van machines en/of fabriek c.q. overige installaties, boycotten, bedrijfsbezetting, werkonderbreking, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden buiten schuld of toedoen van leverancier waardoor tijdige nakoming der overeenkomst redelijkerwijze niet van leverancier kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.

 

 1. Indien de overmacht situatie langer duurt dan zes maanden zijn zowel leverancier als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit recht heeft leverancier tevens indien komt vast te staan dat zijn als gevolg van overmacht blijvend gehinderd wordt haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op vergoeding van enigerlei schade. Leverancier is bevoegd eventueel door haar gemaakte onkosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Indien partijen van hun recht tot ontbinding van de overeenkomst gebruik willen maken, verplichten zij zich de andere partij hiervan onmiddellijk doch in ieder geval binnen een week na ommekomst van de termijn van 6 maanden c.q. het moment waarop voor leverancier vast staat dat zij niet aan verplichtingen kan voldoen, schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 7: prijzen

 

Tenzij uit de offerte c.q. opdrachtbevestiging anders blijkt, gelden de prijzen af kantoor leverancier. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 8: risicoovergang en eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde producten blijven het eigendom van leverancier totdat opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen terzake de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan.

 

 1. Onverminderd de aan leverancier toekomende rechten wordt leverancier onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens leverancier aangegane betalingsverplichtingen niet of niet op tijd nakomt, zonder rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde producten op eerste vordering terug te nemen.

 

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van leverancier voor het tijdstip van eigendomsovergang de door haar geleverde producten te vervreemden c.q. te verpanden dan wel op welke wijze of onder welke titel ook uit zijn bedrijf te brengen, hetzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

 

 1. Opdrachtgever is indien leverancier dit verlangt, verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen. Deze zekerheid zal onder andere kunnen bestaan in het deponeren door opdrachtgever van een bepaald bedrag op een door leverancier aan te geven derden rekening, dan wel het stellen van een bankgarantie, leverancier is gerechtigd in afwachting van de te stellen zekerheid, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De eigendom van de producten gaat over nadat (deugdelijke) zekerheid is gesteld.

 

 1. Indien de onder 4 gestelde zekerheid niet naar leveranciers redelijk verlangen wordt verschaft, is leverancier gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat opdrachtgever enige aanspraak tot schadevergoeding kan doen gelden.

 

 1. Ongeacht het eigendomsvoorbehoud zijn de producten vanaf het moment van levering voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 1. Indien leverancier van haar recht, zoals hiervoor onder punt 2. gebruik maakt, verplicht opdrachtgever zich de retour te zenden materialen op deugdelijke wijze voor haar rekening te verzenden, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen. Leverancier zal terzake de retour te zenden materialen een creditfactuur aan opdrachtgever toezenden, daarbij rekening houdende met de courantheid van bepaalde materialen. Incourante materialen, zoals kerstkaarten, paaskaarten enz. worden niet gecrediteerd. Ten laste van opdrachtgever komen in ieder geval de hierdoor te maken administratiekosten, vastgesteld op € 300,-- alsmede de door haar eventueel te maken verpakkingskosten terzake van het hernieuwd gebruik van retour gezonden materialen.

 

Artikel 9: verzending

 

 1. Verzending geschiedt voor rekening van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de af te leveren producten in ontvangst te nemen, staat het leverancier vrij:
 • de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en de daaruit voortvloeiende extra kosten en schaden op opdrachtgever te verhalen. De producten worden alsdan geacht te zijn geleverd, hetzij:
 • de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, ontbonden te verklaren en de door haar hierdoor te maken kosten en geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 10: betaling

 

 1. Alle facturen dienen zonder aftrek en/of verrekening door opdrachtgever voldaan te worden direct na ontvangst van de goederen, tenzij anders overeengekomen. Een betaling wordt door leverancier als ontvangen beschouwd, zodra het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op een van haar rekeningen of wanneer het verschuldigde bedrag contant ontvangen is.

 

 1. Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling van een of meerdere termijnen te eisen indien de omvang van de opdracht daartoe aanleiding geeft. Indien de verlangde betaling binnen de door leverancier gestelde termijn uitblijft, heeft leverancier het recht de uitvoering van de order op te schorten. Zij zal opdrachtgever hiervan in kennis stellen en opnieuw verzoeken binnen een door haar te bepalen termijn aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Indien betaling binnen die termijn niet plaatsvindt, heeft leverancier het recht de order te annuleren onverminderd de haar verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op schadevergoeding.

 

 1. Eventuele reclameaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

 1. Bij niet c.q. niet-tijdige betaling zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is verreist. Vanaf het ogenblik waarop de betaling had moeten plaatsvinden, is opdrachtgever aan leverancier de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd per maand of gedeelte van een maand over de opstaande bedragen.

 

 1. Indien leverancier zich genoodzaakt ziet om de incasso van zijn vorderingen op opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de laatste kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, rente inbegrepen, met een minimum van € 201,15 en in ieder geval met als minimum de dan geldende incassotarieven voor advocaten, vastgesteld en gepubliceerd door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit van de aanschrijving van de debiteur door een derde-incasseerder.

 

 1. Ingeval van gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvragen, blijft de opdrachtgever naast de gerechtelijke kosten tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

 

 1. Betalingen aan leverancier strekken eerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en daarna op de hoofdsom.

 

 1. Het bij dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van leverancier volledige vergoeding te vorderen van geleden schade.

 

Artikel 11: reclame

 

 1. Opdrachtgever dient het geleverde dadelijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen overeengekomen.

 

 1. Reclames terzake de geleverde producten dienen binnen 8 dagen na ontvangst door opdrachtgever c.q. na de verrichting van de diensten schriftelijk per aangetekende brief bij leverancier te worden ingediend, bij gebreke waarvan de producten worden geacht deugdelijk te zijn afgeleverd c.q. de diensten deugdelijk te zijn verricht en wordt het geleverde geacht als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door opdrachtgever te zijn aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

 

 1. Eventuele breukschade dient direct na vaststelling gemeld te worden bij spoorwegen, postkantoor en/of expediteur. Leverancier kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor breukschade veroorzaakt tijdens transport.

 

Artikel 12: ontbinding

 

 1. Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig nakomt dan wel niet behoorlijk nakomt, overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, of surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, zijn producten geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen of anderszins insolvent blijkt, is leverancier gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte eenzijdig ontbonden te verklaren zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en de geleverde nog niet betaalde producten terug te vorderen onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling. In al deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond en ineens opvorderbaar. Indien door opdrachtgever zekerheid is verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen ingevolge artikel 8 lid 4 is leverancier gerechtigd haar vordering terstond te verrekenen met de gestelde zekerheid.

 

 1. Opdrachtgever verplicht zich leverancier te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst

 

Artikel 13: aansprakelijkheid

Leverancier is niet tot enige schadevergoeding gehouden dan uit hoofde van hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders wordt overeengekomen. Leverancier staat in voor de kwaliteit van het papier en de overige door haar gebruikte materialen. Eventuele onregelmatigheden als gevolg van het gebruik van slecht materiaal zullen door leverancier voor eigen rekening worden vervangen, uitsluitend indien opdrachtgever binnen de in artikel 11 gestelde termijn schriftelijk bij leverancier reclameert, bij gebreke waarvan iedere aanspraak jegens leverancier vervalt. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde of van welke strekking dan ook, waaronder vergoeding van gevolgschade, zijn uitgesloten, behoudens de aansprakelijkheid krachtens de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.

 

Artikel 14: geschillen en toepasselijk recht

 

 1. Op de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. Eventuele geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda, tenzij leverancier de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter ter woon- en verblijfplaats van opdrachtgever.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.


 

Verkorte leverings- en betalingsvoorwaarden van PAPER ART B.V. Algemeen

1. Met het plaatsen van een bestelopdracht gaat opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van de integrale leverings- en betalingsvoorwaarden van Paper Art en doet afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden. Bij eventuele geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Wijzigingen en afwijkende voorwaarden van opdrachtgever, alsmede mondelinge afspraken zijn uitsluitend geldig, indien deze schriftelijk door leverancier zijn vastgelegd en akkoord bevonden. 3. Opdrachten gelden als geaccepteerd zodra deze door leverancier schriftelijk zijn bevestigd. 4. Deze verkorte leverings- en betalingsvoorwaarden bevatten slechts een uittreksel van de leverings- en betalingsvoorwaarden. De integrale tekst van de voorwaarden wordt op eerste verzoek onmiddellijk toegezonden.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de bij offerte verstrekte monsters en modellen, dan wel de geleverde producten te kopiëren of na te (doen/laten) maken. Leverancier behoudt zich nadrukkelijk de auteursrechten voor. Bij overtreding van dit verbod is een boete van € 22.689,01 direct opeisbaar onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding.

Plaats van levering en bevoegde rechter Plaats van levering en betaling is kantoor van leverancier te Halsteren (NL). Geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda. Het Nederlandse recht is van toepassing.

 

Levering

Levering geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Reclames

Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde producten schriftelijk bij aangetekende brief bij leverancier te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de producten geacht worden onherroepelijk en onvoorwaardelijk door opdrachtgever te zijn aanvaard. Eventuele breukschade dient direct na vaststelling gemeld te worden bij spoorwegen, postkantoor of expediteur.

 

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen dienen zonder aftrek en/of verrekening direct na ontvangst van de goederen door opdrachtgever voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever de wettelijke rente verhoogd met 2% per maand verschuldigd over de openstaande bedragen. Ingeval leverancier genoodzaakt is de incasso van vorderingen uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, de laatste gesteld op 15% met een minimum van € 201,15 voor rekening van opdrachtgever.

 

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van leverancier totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder toestemming van leverancier het geleverde te verpanden of te vervreemden, dit laatste tenzij opdrachtgever als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.